Bài viết đánh dấu: Xuất chuồng đàn chó Bull Pháp (3 cái-2 đực) cuối tháng 2 năm 2019

Gọi ngay